اطلاعات مربوط به این سایت “همانطور که هست” و از هر نوع ضمانتی ارائه نشده است. تحت هیچ شرایطی در قبال ادعای خسارت ، از دست دادن سود یا قطع تجارت ، ابی اعتباری ضمانت یا ضمانت ، از دست دادن سرویس یا داده در هر رایانه یا شبکه ، در قبال هیچ شخص ، شرکت یا شخص ثالث مسئول نخواهم بود. از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از این سایت ، حتی اگر احتمال چنین خساراتی توصیه شود. تحت هیچ شرایطی در قبال مسئولیت های مدنی ، احضار یا قرارهای دادگاه ناشی از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از این سایت ، در قبال شخص ، شرکت یا شخص ثالث مسئولیتی نخواهم داشت.!

پ ن: تمام محصولات این سایت توسط فروشندگان مجزا ارسال شده است و این فروشگاه هیچ مسیولیتی برای مدارات و پروژه ها ندارد لطفا خرید هارا با دقت انجام دهید

با تشکر